04-6755556

logo-sidebar.gif, 3.1kB

האגודה עוסקת בקניית חומרי גלם, שווק ובייצור מוצרי מזון מרוכז לבעלי חיים עבור המשקים חברי האגודה וצרכנים נוספים. מגוון תפריטי התערובות מיועד להזנת בני בקר, בני צאן, הודיים, דגים, יענים ותרנגולות.